ITA 2566

ข้อข้อมูลการเชื่อมโยงคำอธิบาย
ข้อมูลพื้นฐาน
O1.โครงสร้างโครงสร้างองค์กรㆍ แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
ㆍ แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง
เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ
O2.ข้อมูลผู้บริหารข้อมูลผู้บริหารㆍแสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารสูงสุด
(2) รองผู้บริหารสูงสุด
ㆍ แสดงข้อมูลผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ชื่อ-นามสกุล
(2) ตำแหน่ง
(3) รูปถ่าย
(4) ช่องทางการติดต่อ
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ
O3.อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่   ㆍ แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
O4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานㆍ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
(2) เป้าหมาย
(3) ตัวชี้วัด
ㆍ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
O5.ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการติดต่อㆍแสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ที่อยู่หน่วยงาน
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) E-mail
(4) แผนที่ตั้ง
O6.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ㆍ แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
O7.ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
(อยู่หน้าแรก ด้านล่างสุด)
ㆍ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
. เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8.Q&AQ&A
( อยู่หน้าแรก แสดงในเมนูย่อยของเมนูบริการประชาชน )
. แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
O9.Social NetworkSocial Network
(แสดงเป็น Banner Facebook อยู่หน้าแรกด้านขวามือ)
ㆍ แสดงตำแหน่งบนเว็บไซของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
O10.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ㆍแสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
การดำเนินงาน
O11.แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีแผนดำเนินงานประจำปีㆍ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) งบประมาณที่ใช้
(3) ระยะเวลาในการดำเนินการ
ㆍเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
O12.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือนรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน  ㆍ แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ O11
ㆍ มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
ㆍ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
O13.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงานประจำปีㆍแสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
ㆍ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
การปฏิบัติงาน
O14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานㆍแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
(2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
(3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
ㆍ จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
การให้บริการ
O15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการㆍแสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) บริการหรือภารกิจใด
(2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
ㆍ หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการㆍแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
ㆍ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
O17.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการㆍ แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
ㆍ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2565
O18 E-ServiceE-Service
(อยู่หน้าแรก แสดงในเมนูย่อยของเมนูบริการประชาชน)
ㆍ แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
ㆍ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุㆍ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ㆍ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติม
โดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
O20.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(อยู่หน้าแรก ด้านล่างสุด)
ㆍ แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวนประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
ㆍ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
O21.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนㆍแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
ㆍเป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
* กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
O22.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีㆍแสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ㆍมีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ
ㆍ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ㆍ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ㆍแสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
ㆍเป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
O24.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลㆍแสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ 023
ㆍมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
ㆍสามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
O25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลㆍแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ㆍหลักเกณฑ์ ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
(3) การพัฒนาบุคลากร
(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ㆍหลักเกณฑ์ ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
* กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้
O26.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีㆍแสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
(2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
ㆍ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบㆍ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
(2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
(3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
(4) ระยะเวลาดำเนินการ
O28.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(แสดงเป็น QR CODE อยู่หน้าแรกด้านขวามือ)
ㆍแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ㆍ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O29.ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีㆍ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ㆍมีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ㆍ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
* กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมㆍ แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ㆍ มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม
(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
ㆍ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
นโยบาย No Gift Policy
O31.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policyㆍเป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด
ㆍมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ㆍเป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566
* ผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2566
O32.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ㆍแสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ㆍเป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
O33.รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานผล No Gift Policy ㆍแสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ㆍเป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีㆍ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ㆍ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
O35.การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบㆍเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 034
ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
แผนป้องกันการทุจริต
O36.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต . แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1)โครงการ/กิจกรรม
(2)งบประมาณ
(3)ช่วงเวลาดำเนินการ
ㆍ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
O37.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ㆍแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O36
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
ㆍ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
O38.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ㆍ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ㆍ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
ㆍ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
O39.ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐㆍแสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ㆍแสดงข้อกำหนดจริยธรรม (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
O40.การขับเคลื่อนจริยธรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม
O41.การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ㆍแสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
ㆍแสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานㆍแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
ㆍมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
(2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
ㆍ มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
(3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
O43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานㆍแสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ㆍแสดง OR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
ㆍเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _