ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา สอบราคา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

          ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
อ่านทั้งหมด...

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๙  กันยายน ๒๕๖๑ ปริมาณขยะมูลฝอย ประมาณ ๔๐ ตัน/วัน หรือประมาณ ๑,๒๐๐ ตัน/เดือน จำนวน ๑๒ เดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
            ราคากลางของงานประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงิน ๕,๓๙๒,๘๐๐.- บาท (ห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
อ่านทั้งหมด...

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองนา บริเวณถนนประชาอุทิศ๙๐-คลองสวน(ข้ามคลองนา) หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองนา บริเวณถนนประชาอุทิศ๙๐-คลองสวน(ข้ามคลองนา) หมู่ที่  ๑  ตำบลบ้านคลองสวน   อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองนา บริเวณถนนประชาอุทิศ๙๐-คลองสวน(ข้ามคลองนา) หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ โดยก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร พร้อมทางลาดคอสะพาน (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

            งบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้เป็นเงิน ๓,๐๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

          ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๑๗,๔๓๔.๙๔ บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทเก้าสิบสี่สตางค์)
อ่านทั้งหมด...

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเทลานคอนกรีตพร้อมลานจอดรถ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเทลานคอนกรีตพร้อมลานจอดรถ
บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการเทลานคอนกรีตพร้อมลานจอดรถ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน หมู่ที่  ๔  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยทำการเทพื้นคอนกรีตลานจอดรถ กว้าง ๘.๐๐ เมตร  ยาว ๔๓.๐๐ เมตร  หนา ๐.๒๐  เมตร โครงหลังคาเหล็กขนาด กว้าง ๗.๐๐ เมตร  ยาว ๔๓.๐๐ เมตร รวมชายคา โดยมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๔๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเทถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๖๔.๐๐ เมตร และลานคอนกรีตทางเข้าขนาดกว้าง ๑๕.๕๐ เมตร  ยาว ๒๑.๐๐ เมตร โดยมีพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า ๙๙๒.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)

             ราคางบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๔๕๓,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

            ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๖๘,๘๗๘.๓๖ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์)
อ่านทั้งหมด...

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _