ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา สอบราคา

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเทลานคอนกรีตพร้อมลานจอดรถ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเทลานคอนกรีตพร้อมลานจอดรถ
บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการเทลานคอนกรีตพร้อมลานจอดรถ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน หมู่ที่  ๔  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยทำการเทพื้นคอนกรีตลานจอดรถ กว้าง ๘.๐๐ เมตร  ยาว ๔๓.๐๐ เมตร  หนา ๐.๒๐  เมตร โครงหลังคาเหล็กขนาด กว้าง ๗.๐๐ เมตร  ยาว ๔๓.๐๐ เมตร รวมชายคา โดยมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๔๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเทถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๖๔.๐๐ เมตร และลานคอนกรีตทางเข้าขนาดกว้าง ๑๕.๕๐ เมตร  ยาว ๒๑.๐๐ เมตร โดยมีพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า ๙๙๒.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)

             ราคางบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๔๕๓,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

            ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๖๘,๘๗๘.๓๖ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์)
อ่านทั้งหมด...

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านใหม่  หมู่ที่  ๔   ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ

                      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านใหม่  หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ  โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๒๐ เมตร พร้อมรางวี ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ทรายหยาบหนา ๐.๐๕ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด  ø ๐.๖๐  เมตร บ่อพักขนาด ๑.๒๐X๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๖.๐๐ บ่อ  (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน)

                       งบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๖๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

                       ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๙๘,๐๖๑.๔๔ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)         

                       ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

อ่านทั้งหมด...

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมโป๊ะเทียบเรือ บริเวณคลองกระออม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมโป๊ะเทียบเรือ บริเวณคลองกระออม  หมู่ที่ ๒  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมโป๊ะเทียบเรือ บริเวณคลองกระออม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ  โดยก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๙๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมโป๊ะขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)

            งบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๓๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

            ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๖๕,๒๕๘.๓๔ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์)         

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

อ่านทั้งหมด...

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมโป๊ะเทียบเรือ บริเวณคลองกระออม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมโป๊ะเทียบเรือ บริเวณคลองกระออม หมู่ที่ ๒  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า        ค.ส.ล.พร้อมโป๊ะเทียบเรือ บริเวณคลองกระออม หมู่ ที่ ๒  ตำบลบ้านคลองสวน   อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ โดยก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร  หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๖๗.๐๐  ตารางเมตร พร้อมปะขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร  จำนวน  ๑  ชุด (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน )

              ราคางบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

              ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๐,๓๗๕.๙๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์)

อ่านทั้งหมด...

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _