ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา สอบราคา

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านใหม่  หมู่ที่  ๔   ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ

                      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านใหม่  หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ  โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๒๐ เมตร พร้อมรางวี ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ทรายหยาบหนา ๐.๐๕ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด  ø ๐.๖๐  เมตร บ่อพักขนาด ๑.๒๐X๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๖.๐๐ บ่อ  (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน)

                       งบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๖๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

                       ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๙๘,๐๖๑.๔๔ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)         

                       ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

อ่านทั้งหมด...

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมโป๊ะเทียบเรือ บริเวณคลองกระออม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมโป๊ะเทียบเรือ บริเวณคลองกระออม  หมู่ที่ ๒  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมโป๊ะเทียบเรือ บริเวณคลองกระออม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ  โดยก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๙๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมโป๊ะขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)

            งบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๓๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

            ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๖๕,๒๕๘.๓๔ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์)         

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

อ่านทั้งหมด...

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมโป๊ะเทียบเรือ บริเวณคลองกระออม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมโป๊ะเทียบเรือ บริเวณคลองกระออม หมู่ที่ ๒  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า        ค.ส.ล.พร้อมโป๊ะเทียบเรือ บริเวณคลองกระออม หมู่ ที่ ๒  ตำบลบ้านคลองสวน   อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ โดยก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร  หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๖๗.๐๐  ตารางเมตร พร้อมปะขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร  จำนวน  ๑  ชุด (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน )

              ราคางบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

              ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๐,๓๗๕.๙๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์)

อ่านทั้งหมด...

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยตาผัด หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยตาผัด หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยตาผัด หมู่ที่ ๔  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง   ๗.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐.๐๐ เมตร  หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ทรายหนา ๐.๐๕ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๒๐  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒  ทำการก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง   ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๖.๐๐ เมตร  ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร  หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๓๖.๐๐ ตารางเมตร สะพาน  ทำการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร พร้อมทางลาดคอสะพาน (รายละเอียดตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

อ่านทั้งหมด...

bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _