ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง กำหนดวันรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง กำหนดวันรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

           โดยที่เป็นการสมควรให้การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติที่กำหนด
อ่านทั้งหมด...

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  มีความมุ่งมั่นในการจัดการด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัย  โดยมีนโยบายดังนี้

อ่านทั้งหมด...

เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

            เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน   อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
อ่านทั้งหมด...

เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง  รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

          ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแก่เด็กสัญชาติไทยที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ รายละ ๖๐๐.- บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา ๓๖ เดือน นั้น

อ่านทั้งหมด...

bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _