ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ / ทั่วไป ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง    รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ / ทั่วไป

ประจำปี พ..๒๕๖๒

            ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน    ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ / ทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  และสอบแข่งขันวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น 
อ่านทั้งหมด...

แจ้งเตือนน้ำทะเลหนุนสูง ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. น้ำขึ้นสูงสุด ๓.๑๔ เมตร รทก.

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๗ น. น้ำขึ้นสูงสุด ๓.๒๗ เมตร รทก.

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๔๕ น. น้ำขึ้นสูงสุด ๓.๓๕ เมตร รทก.

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๒๒ น. น้ำขึ้นสูงสุด ๓.๓๙ เมตร รทก.

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๕๔ น. น้ำขึ้นสูงสุด ๓.๓๙ เมตร รทก.

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๑๙ น. น้ำขึ้นสูงสุด ๓.๓๕ เมตร รทก.

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๙ น. น้ำขึ้นสูงสุด ๓.๒๗ เมตร รทก.

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๕๓ น. น้ำขึ้นสูงสุด ๓.๑๕ เมตร รทก.

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. น้ำขึ้นสูงสุด ๓.๐๒ เมตร รทก.

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
               ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
อ่านทั้งหมด...

เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
………………………………………………………………..

           ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแก่เด็กสัญชาติไทยที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รายละ ๖๐๐.- บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา ๓๖ เดือนนั้น
อ่านทั้งหมด...

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _