ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ครุฑ.jpg

            ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เด็กแรกเกิดสัญชาติไทย    ที่เกิดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย โดยสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี ในอัตราเดือนละ ๖๐๐ บาท ต่อคน ต่อเดือน จนมีอายุครบ ๖ ปี นั้น

อ่านทั้งหมด...

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

———————-

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนได้ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

อ่านทั้งหมด...

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

———————-

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้ที่ประสงค์    เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ลงวันที่  ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เฉพาะวันทำการ) ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน นั้นอ่านทั้งหมด...

เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นรูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ครุฑ.jpg

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง  รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย  พ.ศ.๒๕๖๒

อ่านทั้งหมด...
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _