ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น
อ่านทั้งหมด...

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๑

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน   จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑         

                ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ  ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  จังหวัดสมุทรปราการ  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

              .ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

     สำนักปลัด

     พนักงานจ้างตามภารกิจ                               จำนวน                  ตำแหน่ง

          ๑.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร                                    จำนวน           ๑       อัตรา

     กองช่าง

     พนักงานจ้างตามภารกิจ                                จำนวน                   ตำแหน่ง
          ๑.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ                    จำนวน           ๑        อัตรา

          ๑.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา                        จำนวน           ๒        อัตรา

 
  อ่านทั้งหมด...

เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  จะเปิดรับสมัครเด็กเล็กโดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

                   ๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

                     ๑.๑  เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  ๖  เดือน 

                     ๑.๒  เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ตั้งแต่ มกราคม ๒๕๕๗ – ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๘ )

                     ๑.๓  เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคอื่น ๆ  ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

  อ่านทั้งหมด...

ยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

      เรื่อง  ให้เจ้าของทีดินยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๑

      เรื่อง  ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ใน  ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  อันต้องเสียภาษีโรงเรือน  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์  ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

      เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งได้ติดตั้งป้ายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ไปรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย และกรอกรายการในแบบพิมพ์  และยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

 
อ่านทั้งหมด...

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _