เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านใหม่  หมู่ที่  ๔   ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ

                      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านใหม่  หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ  โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๒๐ เมตร พร้อมรางวี ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ทรายหยาบหนา ๐.๐๕ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด  ø ๐.๖๐  เมตร บ่อพักขนาด ๑.๒๐X๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๖.๐๐ บ่อ  (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน)

                       งบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๖๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

                       ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๙๘,๐๖๑.๔๔ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)         

                       ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


ดาวน์โหลด (PDF, 92KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 675KB)


 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _