เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมโป๊ะเทียบเรือ บริเวณคลองกระออม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมโป๊ะเทียบเรือ บริเวณคลองกระออม  หมู่ที่ ๒  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมโป๊ะเทียบเรือ บริเวณคลองกระออม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ  โดยก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๙๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมโป๊ะขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)

            งบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๓๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

            ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๖๕,๒๕๘.๓๔ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค์)         

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


ดาวน์โหลด (PDF, 90KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 623KB)


 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _