เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.บริเวณคลองราดน้ำดำ หมู่ที่ ๓

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.บริเวณคลองราดน้ำดำ หมู่ที่ ๓
ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.บริเวณคลองราดน้ำดำ ขนาดกว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หมู่ที่  ๓   ตำบลบ้านคลองสวน

( รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด )

          ราคางบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๘๔๘,๐๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน )

          ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗๒,๖๑๒.๐๒ บาท ( แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยสิบสองบาทสองสตางค์ )

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

          ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

          ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๕๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณคลองราดน้ำดำ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านคลองสวน และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป โดยผู้ที่ไม่ดูสถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน จะถือว่าได้ทราบและเข้ารายละเอียดดีแล้ว เมื่อมีปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างจะนำมาเป็นข้ออ้างมิได้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หรือวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หรือวันที่ ๙ ธันวาคม – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๘๐๐ บาท  ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.banklongsuan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๔๕๒๓๘๔๐-๔๒ ต่อ ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ

                                                      ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

                                                              ( นายณรงค์   พุ่มเจริญ )

                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _