เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเทลานคอนกรีตพร้อมลานจอดรถ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเทลานคอนกรีตพร้อมลานจอดรถ
บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการเทลานคอนกรีตพร้อมลานจอดรถ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน หมู่ที่  ๔  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยทำการเทพื้นคอนกรีตลานจอดรถ กว้าง ๘.๐๐ เมตร  ยาว ๔๓.๐๐ เมตร  หนา ๐.๒๐  เมตร โครงหลังคาเหล็กขนาด กว้าง ๗.๐๐ เมตร  ยาว ๔๓.๐๐ เมตร รวมชายคา โดยมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๔๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเทถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๖๔.๐๐ เมตร และลานคอนกรีตทางเข้าขนาดกว้าง ๑๕.๕๐ เมตร  ยาว ๒๑.๐๐ เมตร โดยมีพื้นที่ดำเนินการรวมกันไม่น้อยกว่า ๙๙๒.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)

             ราคางบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๔๕๓,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

            ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๖๘,๘๗๘.๓๖ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์)

ดาวน์โหลด (PDF, 91KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 827KB)


 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _