โครงการกองสาธารณสุขฯ

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

  • โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง บูรณาการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  รพ.สต.บ้านคลองสวน

โครงการพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่นและแกนนำสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โครงการการแพทย์ฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ2562

โครงการการแพทย์ฉุกเฉินปี60


ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ร่วมกับการทำประชาคม ปี60

โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ว่าเคลื่อนที่


ร่วมตั้งจุดตรวจปีใหม่60กับตำรวจ

รูปการให้ความช่วยเหลือประชาชนของกู้ชีพ

การให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที พ.ศ. 2565

โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค (สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน) ประจำปี 2563

โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หมู่ 1 ตำบลบ้านคลองสวน (สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน) ประจำปี 2563

โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หมู่ 3 ตำบลบ้านคลองสวน (สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน) ประจำปี 2563

โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หมู่ 4 ตำบลบ้านคลองสวน (สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน) ประจำปี 2563

โครงการชมรมกีฬาฟุตซอล หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ (สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน) ประจำปี 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน) ประจำปี 2563

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมกำเนิดสุนัขและแมว (สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน) ประจำปี 2563

โครงการอาสาสมัครควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายระวังภัยไข้เลือดออก (สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน) ประจำปี 2563

โครงการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน) ประจำปี 2563

bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _