ชื่อ-นามสกุลของผู้ร้องเรียน (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อเรื่องที่จะทำการร้องเรียน

ข้อมูลรายละเอียดเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์


การรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนหากต้องการร้องเรียนร้องทุกข์ จากความเดือดร้อนด้านต่างๆ จากการให้บริการของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านต่างๆ แจ้งได้ที่

  • สายด่วน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน โทร.๐-๒๔๕๒-๓๘๔๐-๒

สายด่วน นายก อบต. นายพินิจ  เติมบุญ โทร. ๐๘๑-๖๑๑-๓๘๔๒

  • จดหมายถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่นี้
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
 ๙๙/๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๙๐
โทร ๐-๒๔๕๒-๓๘๔๐-๒  โทรสาร ๐-๒๔๕๒-๓๘๔๓
  • ส่งที่ตู้รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านคลองสวน
  • เว็บไซต์ของทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ที่หน้า ”  แจ้งเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ” และ ” กระดานแสดงความคิดเห็น 
  • ทางอีเมล

สำนักปลัด : office@banklongsuan.go.th

กองคลัง : df@banklongsuan.go.th

กองช่าง : dpw@banklongsuan.go.th

กองสวัสดิการ : dsw@banklongsuan.go.th

กองการศึกษา : derc@banklongsuan.go.th

กองสาธารณะสุข : dphe@banklongsuan.go.th