เอกสารความรู้

เอกสารความรู้
 

ดาวน์โหลด : วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด : ประเด็นการตรวจสอบพัสดุประจำปี

ดาวน์โหลด : กรณี อปท.ไม่สามารถเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่น

ดาวน์โหลด : ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สิน

ดาวน์โหลด : การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล

ดาวน์โหลด : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๓

ดาวน์โหลด : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๓

ดาวน์โหลด : การลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _