เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๒

ดาวน์โหลด (PDF, 256KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _