เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

ครุฑ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามรายการ ดังนี้

               ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๔ เครื่อง

               ๒.เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน ๑ เครื่อง

               ๓.เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน ๑ เครื่อง

         ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๕,๓๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)  (รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาเลขที่ ๓/๒๕๕๘)

ดาวน์โหลด (PDF, 135KB)

bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _