เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเสียงแอโรบิก

ครุฑ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเสียงแอโรบิก  

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องเสียงแอโรบิก  จำนวน ๓ ชุด (ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา) ราคากลางชุดละ ๕๐,๐๐๐.- บาท   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือวันที่ ๙ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ ๑๕๐.- บาท  ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://banklongsuan.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๕๒-๓๘๔๐ ต่อ ๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๗

 

นายณรงค์    พุ่มเจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดแนบท้าย

 

 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _