เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมท่อพีอี ชนิดใช้น้ำมัน

ครุฑ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมท่อพีอีชนิดใช้น้ำมัน

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมท่อพีอีชนิดใช้น้ำมันพร้อมอุปกรณ์เชื่อมท่อพีอี  ชนิดใช้น้ำมัน พร้อมอุปกรณ์โดยสามารถเชื่อมท่อพีอีได้ขนาดท่อ 63,75,90,110,125,140,160  มม. จำนวน 1 ชุด ( รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด )  ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้  170,000 บาท ( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                 ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

                ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หรือวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หรือวันที่ ๒๐ สิงหาคม -๓๐ สิงหาคม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อในราคาชุดละ 200 บาท   ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.bankongsuan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๔๕๒๓๘๔๐-๔๒ต่อ๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

                                                                        (นายณรงค์  พุ่มเจริญ)

                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _