เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ สำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของโรงเรียนวัดคลองสวนและ โรงเรียนวัดคลองมอญ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘

ครุฑ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖

สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ของโรงเรียนวัดคลองสวนและโรงเรียนวัดคลองมอญ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๖ สำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของโรงเรียนวัดคลองสวนและโรงเรียนวัดคลองมอญ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ตามรายการ ดังนี้

          ๑. อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ มล. จำนวน ๕๓,๖๙๖ ถุง ราคากลางถุงละ ๖.๕๘ บาท เป็นเงิน ๓๕๓,๓๑๙.๖๘ บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยสิบเก้าบาทหกสิบ-แปดสตางค์)

          – โรงเรียนวัดคลองสวน     จำนวน   ๔๖,๐๑๖   ถุง

          – โรงเรียนวัดคลองมอญ     จำนวน     ๗,๖๘๐   ถุง

          ๒. อาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. จำนวน ๓๗,๗๕๕ กล่อง ราคากลางกล่องละ ๗.๘๒ บาท เป็นเงิน ๒๙๕,๒๔๔.๑๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทสิบสตางค์)

          – โรงเรียนวัดคลองสวน     จำนวน   ๓๒,๓๕๕   กล่อง

          – โรงเรียนวัดคลองมอญ     จำนวน     ๕,๔๐๐  กล่อง

          รวมเป็นเงินที่จะจัดซื้อทั้งสิ้นเป็นเงิน ๖๔๘,๕๖๓.๗๘ บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบ-สามบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

 


ดาวน์โหลด (PDF, 100KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _