เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

 ครุฑ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี เป็นรถยนต์นั่ง ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ เทป และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ (ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา) ราคากลางที่กำหนด ๗๘๔,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้      อ่านทั้งหมด…

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _