เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณเลียบคลองสรรพสามิต หมู่ที่ ๔

 

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณเลียบคลองสรรพสามิต หมู่ที่ ๔

         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณเลียบคลองสรรพสามิต หมู่ที่ ๔   ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต   ความกว้างผิวจราจร  ๖.๐๐  เมตร  ความยาว  ๓๒๐.๐๐  เมตร  วัสดุชั้นรองพื้นทางหินคลุกหนาเฉลี่ย  ๐.๖๐  เมตร  ผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตหนา  ๐.๐๕  เมตร  พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  ๑,๙๒๐.๐๐  ตารางเมตร(รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

         ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๕๑,๒๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

         กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ บริเวณเลียบคลองสรรพสามิต หมู่ที่ ๔

         กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  หรือวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๖  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือ วันที่  ๒๔ กันยายน – ๗ ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ  กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง  ในราคาชุดละ  ๑,๘๐๐.-บาท   ได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.banklongsuan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๕๒-๓๘๔๐ ต่อ ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ

                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

                                                                   (นายณรงค์    พุ่มเจริญ)

                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _