เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยทำการลงวัสดุชั้นรองพื้นทางชนิดหินคลุก  จำนวน  ๒  ช่วง  ช่วงที่ ๑  ผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๔๑๐.๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๒๐  เมตร, ช่วงที่ ๒  ผิวจราจรกว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๕๐๐.๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๒๐  เมตร  พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  ๓,๑๔๐  ตารางเมตร(รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

            ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
            ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
            ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
            ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ บริเวณซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  ณ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  หรือวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๕๖  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  หรือ  วันที่  ๑๖ – ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๖  ณ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง   ในราคาชุดละ  ๕๐๐.-บาท  ได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.banklongsuan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๕๒-๓๘๔๐ ต่อ ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ

                                                      ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

 

                                                                 (นายณรงค์    พุ่มเจริญ)

                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

 

 

 

 

 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _