เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณหมู่บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณหมู่บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณหมู่บ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓   ตำบลบ้านคลองสวน   อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ ( รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

           ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง

           ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

           ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

           ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

           ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณ หมู่บ้านไทยสมบูรณ์

           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. หรือวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.หรือ วันที่ ๓ กันยายน – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อหรือจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไปผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ  200 บาท   ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bankongsuan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๔๕๒๓๘๔๐-๔๒ต่อ๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ

                                        ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

                                                      (นายณรงค์   พุ่มเจริญ)

                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _