เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบคลองสวนเก่า ม. ๔

ครุฑ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบคลองสวนเก่า ม. ๔
             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบคลองสวนเก่า
ม. ๔ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  โดยทำการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.กว้าง 1.40 เมตร  ยาว 385 เมตร ( รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน )  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

            ๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณเลียบคลองสวนเก่า ม.๑
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หรือวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ หรือวันที่ ๓๐ สิงหาคม-๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เวลา
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ 1,500 บาท  ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bankongsuan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๔๕๒๓๘๔๐-๔๒ ต่อ ๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ
                                                              ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
                                                                            (นายณรงค์    พุ่มเจริญ)
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _