เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าเลียบคลองขุนราชวินิจใจ ม.๑

ครุฑประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าเลียบคลองขุนราชวินิจใจ ม.๑

              องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าเลียบคลองขุนราชวินิจใจ  ม.๑   ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยทำการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. กว้าง 1.40 เมตร ยาว 540 เมตร (รายละเอียดตารูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน )  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

              ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

              ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

             ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

            ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

            ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ม.๑เลียบคลองขุนราชวินิจใจ

           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. หรือวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หรือ วันที่ ๓๐ สิงหาคม -๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ 2,000 บาท   ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bankongsuan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๔๕๒๓๘๔๐-๔๒ ต่อ๑๑๐ ในวันและเวลาราชการ

                                                   ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

                                                                  (นายณรงค์   พุ่มเจริญ)

                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _