เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ ( รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด )  ราคางบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๓๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท ( สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน )  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๙,๒๙๐.๔๙ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

ดาวน์โหลด (PDF, 135KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _