เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองกระออม บริเวณคลองกระออม หมู่ที่ ๒

ครุฑ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองกระออมบริเวณคลองกระออม หมู่ที่ ๒

            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองกระออม บริเวณคลองกระออม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทปราการ  โดยทำการขุดลอกคลอง, ปากคลอง  กว้างเฉลี่ย  ๘.๐๐  เมตร  ก้นคลอง กว้างเฉลีย  ๒.๕๐  เมตร ลึกเฉลี่ย  ๒.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๘๐ เมตร  หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
๒,๑๘๕.๐๐  ลูกบาศก์เมตร(รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

             ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๓,๒๐๐.๐๐ บาท

             ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

             กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ บริเวณคลองกระออม หมู่ที่ ๒

             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  หรือวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือ  วันที่  ๑  – ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๓๐  น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ

             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดล่ะ  ๒๐๐.-บาท  ได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.banklongsuan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๕๒-๓๘๔๐ ต่อ  ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ

                                                              ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

                                                                            (นายณรงค์   พุ่มเจริญ)

                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _