เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน หมู่ที่ ๓  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๙๕,๒๐๐.๐๐ บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน หรือวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๒๐  มิถุนายน ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ   ๒,๐๐๐.- บาท    ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ในวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๙  มิถุนายน   ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์   www.banklongsuan.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐-๒๔๕๒-๓๘๔๐-๒  ต่อ ๑๐๔  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  ๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายณรงค์  พุ่มเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

 

 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _