เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองรางน้อย บริเวณคลองรางน้อย หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๔

ครุฑ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองรางน้อยบริเวณคลองรางน้อย หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๔

            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองรางน้อย บริเวณคลองรางน้อย หมู่ที่ ๑ ,หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ โดยทำการขุดลอกคลอง, ปากคลอง  กว้างเฉลี่ย  ๕.๐๐  เมตร  ก้นคลอง กว้างเฉลีย  ๒.๐๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐  เมตร ยาว  ๒,๐๗๐  เมตร  หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
๗,๗๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร(รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๒๑,๖๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

         กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ บริเวณคลองรางน้อย หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๔

         กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  หรือวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือ วันที่  ๑  – ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ  กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง  ในราคาชุดละ  ๖๐๐.-บาท   ได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.banklongsuan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๕๒-๓๘๔๐ ต่อ
๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ

                                                                   ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

                                                                               (นายณรงค์    พุ่มเจริญ)

                                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _