เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณสะพานทางเดินเท้าเลียบคลองกระออม – ท่าพระ หมู่ที่ ๓

ครุฑ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณสะพานทางเดินเท้าเลียบคลองกระออม – ท่าพระ หมู่ที่ ๓

                องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณสะพานทางเดินเท้าเลียบคลองกระออม – ท่าพระ หมู่ที่ ๓   ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  จำนวน  ๓๖ ชุด(รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง

          ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

          ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ บริเวณสะพานทางเดินเท้าเลียบคลองกระออม – ท่าพระ หมู่ที่ ๓

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  หรือวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๖  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือ วันที่  ๒๘ กันยายน – ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ  กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ  ๓๐๐.-บาท   ได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.banklongsuan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๕๒-๓๘๔๐ ต่อ ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ

                                         ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

                                                     (นายณรงค์   พุ่มเจริญ)

                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _