เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณสะพานทางเดินเท้าเลียบคลองกระออม หมู่ที่ ๒

ครุฑ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณสะพานทางเดินเท้าเลียบคลองกระออม หมู่ที่ ๒

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณสะพานทางเดินเท้าเลียบคลองกระออม หมู่ที่ ๒   ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการโดยทำการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  จำนวน  ๑๖ จุด(รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

           ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ บริเวณสะพานทางเดินเท้าเลียบคลองกระออมหมู่ที่ ๒

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน หรือวันที่  ๒๗  กันยายน
๒๕๕๖  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือ วันที่  ๒๘ กันยายน – ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖
ณ  กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.
เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ

           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง  ในราคาชุดละ  ๑๐๐.-บาท   ได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.banklong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๕๒-๓๘๔๐ ต่อ ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ

                                      ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

                                                     (นายณรงค์   พุ่มเจริญ)

                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _