เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

ครุฑ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

 

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ  สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๘๐ คน จำนวนวันที่จ้างเหมา ๙๕ วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจ้าง

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา  ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือวันที่  23  เมษายน   ๒๕๕๗  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  หรือวันที่  ๒๔ เมษายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ ๑๐๐.- บาท  ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ในวันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://banklongsuan.go.th/  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๒๔๕๒-๓๘๔๐   ต่อ ๑๐๔  ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗

 

นายณรงค์    พุ่มเจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _