เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

ครุฑ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ  สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๗๒ คน จำนวนวันที่จ้างเหมา ๑๐๓ วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๑,๒๔๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

             ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจ้าง

             ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

             ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

             ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

             ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

            กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือวันที่  ๑๐  ตุลาคม   ๒๕๕๖  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  หรือวันที่  ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป

           ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท  ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://banklongsuan.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๕๒-๓๘๔๐ต่อ๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ

                                            ประกาศ ณ วันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

 

                                                           นายณรงค์     พุ่มเจริญ

                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _