เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาอาหารว่างและอาหารโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม

ครุฑ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาอาหารว่างและอาหารโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม บริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ  สอบราคาจ้างเหมาอาหารว่างและอาหารโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๓๕๐ คน จำนวนวันที่จ้างเหมา ๓ วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจ้าง

          ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

          ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

          ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑๐๐.- บาท  ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ในวันที่  ๕ กันยายน ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://banklongsuan.go.th/  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๕๒-๓๘๔๐ ต่อ ๑๐๔  ในวันและเวลาราชการ

                                        ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                                                   นายณรงค์  พุ่มเจริญ

                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _