เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปลูกต้นไม้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนคลองสวน-ลูกโค,ถนนลูกโค-ศรีคง จำนวน ๘๐๐ ต้น

ครุฑ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปลูกต้นไม้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนคลองสวน-ลูกโค,ถนนลูกโค-ศรีคง จำนวน ๘๐๐ ต้น

              องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ  สอบราคาจ้างเหมาปลูกต้นไม้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนคลองสวน – ลูกโค , ถนนลูกโค – ศรีคง จำนวน ๘๐๐ ต้น (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ราคากลาง ๑,๗๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

              ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง

              ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

              ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

              ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

              ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หรือวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ หรือวันที่ ๒ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

             ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ  ในราคาชุดละ ๑,๗๐๐ บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ http://bankongsuan.go.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๕๒-๓๘๔๐ ต่อ ๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ

                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

                                                            นายณรงค์    พุ่มเจริญ

                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _