เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรซอยยิ้มเจริญ หมู่ที่ ๔

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรซอยยิ้มเจริญ หมู่ที่ ๔

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรซอยยิ้มเจริญ หมู่ที่ ๔   ตำบลบ้านคลองสวน   อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ  โดยทำการลงวัสดุชั้นรองพื้นทางลูกรัง ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น  กว้าง ๖.๐๐ เมตร  ความยาว  ๗๑๔.๐๐ เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  ๔,๒๘๔.๐๐  ตารางเมตร  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๙๐,๘๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ม.๔

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน หรือวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ
หรือวันที่ ๑๙ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ  ๑,๕๐๐ บาท   ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.banklongsaun.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๔๕๒๓๘๔๐-๔๒ต่อ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายณรงค์ พุ่มเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

 

 

 

 

 

 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _