เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยขวัญใจ หมู่ที่ ๒

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยขวัญใจ หมู่ที่ ๒

         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยขวัญใจ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ  โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยขวัญใจ  จำนวน  ๒  ช่วง   ช่วงที่ ๑   ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง  ๔.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๑๐  เมตร  ลูกรังหนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  หินคลุกหนาเฉลี่ย  ๐.๒๐  เมตร   ทรายหยาบหนา  ๐.๐๕  เมตร  คอนกรีตหนา  ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางหินคลุก  กว้างเฉลี่ย  ๐.๓๐  เมตร  หรือตารมสภาพพื้นที่จริง   ช่วงที่  ๒  ทำการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น  ผิวจราจรกว้าง  ๒.๕๐  เมตร  ยาว  ๕๔  เมตร  ลูกรังหนาเฉลี่ย  ๐.๔๐  , ๑.๐๐  เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือช่วงที่ ๑ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๙๘ ตารางเมตร  ช่วงที่ ๒ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓๕  ตารางเมตร  (  รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด ) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๗๙,๖๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

        กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ม.๒

         กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.หรือวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หรือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ ๗๐๐ บาท   ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.banklongsarn.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๔๕๒๓๘๔๐-๔๒ต่อ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ

                                       ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

                                                          (นายณรงค์  พุ่มเจริญ)

                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

 

 

 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _