เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมคอสะพานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประชาอุทิศ๙๐-คลองสวน (สะพานข้ามคลองรางโพธิ์) หมู่ที่ ๔

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมคอสะพานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประชาอุทิศ๙๐-คลองสวน  (สะพานข้ามคลองรางโพธิ์) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมแซมคอสะพานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนประชาอุทิศ๙๐-คลองสวน (สะพานข้ามคลองรางโพธิ์) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด) ราคางบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๒๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๘,๔๑๔.๗๙ บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบสี่บาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) อ่านทั้งหมด…

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _