เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเจ๊ก บริเวณถนนคลองสวน-คลองแทน หมู่ที่ ๔

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเจ๊ก บริเวณถนนคลองสวน-คลองแทน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเจ๊ก บริเวณถนนคลองสวน-คลองแทน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง ๗.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๑.๐๐  เมตร  พร้อมถนนคอนกรีตเชื่อมคอสะพานทั้ง ๒ ข้าง ( รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)

            ราคางบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้  เป็นเงิน  ๑,๗๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

            ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๗๕,๗๓๒.๗๒ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)


ดาวน์โหลด (PDF, 87KB)

ดาวน์โหลด (PDF, 33KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _