เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน ขององค์การริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

              องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดแนบท้าย) ขององค์การริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   งบประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)

              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น


ดาวน์โหลด (PDF, 102KB)

 

ดาวน์โหลด (PDF, 624KB)

 

ดาวน์โหลด (PDF, 36KB)

 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _