เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนประชาอุทิศ๙๐-คลองสวน(หน้าโรงงานแซมโก้) ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนประชาอุทิศ๙๐-คลองสวน (หน้าโรงงานแซมโก้) ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนประชาอุทิศ๙๐-คลองสวน (หน้าโรงงานแซมโก้)  หมู่ที่ ๔  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๑๒.๘๐ เมตรความยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร และทางเชื่อมหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ทรายหยาบหนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร   (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคางบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๒,๐๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท   (สองล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

          ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๒๔,๙๒๒.๖๒ บาท (สองล้านสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบสองสตางค์)

ดาวน์โหลด (PDF, 122KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 56KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 33KB)

bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _