เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐.๐๐ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร พร้อมไหล่หินคลุก กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวม ๒ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๓,๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

            งบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๓,๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

             ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๓๘,๓๓๑.๙๐ บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)

ดาวน์โหลด (PDF, 115KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 61KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 33KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _