เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๙  กันยายน ๒๕๖๑ ปริมาณขยะมูลฝอย ประมาณ ๔๐ ตัน/วัน หรือประมาณ ๑,๒๐๐ ตัน/เดือน จำนวน ๑๒ เดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
            ราคากลางของงานประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงิน ๕,๓๙๒,๘๐๐.- บาท (ห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด (PDF, 124KB)


 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _