เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมคอสะพานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนคลองสวน – คลองนา หมู่ที่ ๑

ครุฑ

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมคอสะพานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนคลองสวน – คลองนา หมู่ที่ ๑   ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณคลองสวน – คลองนา หมู่ที่ ๑  ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  โดยปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร  (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)

             ราคางบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๒๑๖,๙๐๐.๐๐ บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

             ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๖,๙๖๐.๓๒ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทสามสิบสองสตางค์) อ่านทั้งหมด…

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _