เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองสรรพสามิต บริเวณสามแยกลูกโค-ศรีคง ถึงคลองหลังขุน หมู่ที่ ๔

ครุฑ

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองสรรพสามิต บริเวณสามแยกลูกโค-ศรีคง ถึงคลองหลังขุน หมู่ที่ ๔  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน    มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเลียบคลองสรรพสามิต บริเวณสามแยกลูกโค-ศรีคง ถึงคลองหลังขุน หมู่ที่ ๔  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ  ความกว้างผิวจราจร ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร  วัสดุคัดเลือกชนิดลูกรัง หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร วัสดุชั้นรองพื้นทางชนิดหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐  เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

            ราคางบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๒,๙๒๒,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

            ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น     ๒,๙๒๒,๕๒๖.๐๕  บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทห้าสตางค์) อ่านทั้งหมด…

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _