เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( E – Auction ) ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัด ท้ายขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

ครุฑ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( E – Auction ) ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัด
ท้ายขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ได้ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ คัน      ราคากลางในการประกวดราคาซื้อวงเงิน ๔,๖๐๐,๐๐๐.-บาท (-สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน-) รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙ นั้น


ดาวน์โหลด (PDF, 34KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _