สารจากนายก

สวัสดีพี่น้องชาวตำบลบ้านคลองสวน กระผมนายณรงค์ พุ่มเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน จะมุ่งมั่นพัฒนาตำบลบ้านคลองสวน เพื่อให้สำเร็จตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภา อบต.บ้านคลองสวน การใช้ขอบเขตขอกฎหมายที่ให้อำนาจและหน้าที่และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวบไซต์ที่ อบต.จัดทำขึ้นจะช่วยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงกิจกรรม บทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเรา ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่และเพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ได้ดำเนินการปรากฎให้เห็นในหลายๆโครงการจนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย การพัฒนาต่อเนื่องจะต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีดังเช่นที่ผ่านมา