สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสาธารณะพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนประชาอุทิศ๙๐-คลองสวน (บริเวณคลองรากน้อย-วัดคลองสวน) หมู่ที่ ๓

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสาธารณะพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนประชาอุทิศ๙๐-คลองสวน (บริเวณคลองรากน้อย-วัดคลองสวน) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสาธารณะพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนประชาอุทิศ๙๐-คลองสวน (บริเวณคลองรากน้อย-วัดคลองสวน) หมู่ที่ ๓  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ  โดยดำเนินการวางท่อระบายน้ำสาธารณะขนาด ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาว ๓๗๕.๐๐เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)

         งบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๙๒๙,๐๐๐ บาท   (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

        ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน ทั้งสิ้น๑,๙๒๙,๘๓๓.๗๐ บาท   (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์)   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


ดาวน์โหลด (PDF, 93KB)

ดาวน์โหลด (PDF, 34KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _