ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ

ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

       รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๓ ปี

       รายงานผลโครงการดำเนินงาน

       รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน

       ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง

       ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน

       แบบประเมินพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

       แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน  

       แบบบรรยายลักษณะงาน

       รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

       ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _