ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ

ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

      รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๓ ปี

      รายงานผลโครงการดำเนินงาน

      รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน

      ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง

      ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน

      แบบประเมินพนักงานจ้าง

      แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _