มาตรการการป้องกันการทุจริต

มาตรการการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ๖เดือน) (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ๑๒เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี ๒๕๖๔

มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปี ๒๕๖๔

มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปี ๒๕๖๔

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๔

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๒

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะประจำปี ๒๕๖๔

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ

รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต

มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๒

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ๖เดือน) (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓(รอบ๖เดือน)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓

รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ๒๕๖๓

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๒

แผนการเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต

bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _