มาตรการการป้องกันการทุจริต

มาตรการการป้องกันการทุจริต

ดาวน์โหลด : มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน

ดาวน์โหลด : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ดาวน์โหลด : มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปี ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด : มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ดาวน์โหลด : หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปี ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด : หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลด : ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๔

ดาวน์โหลด : ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลด : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะประจำปี ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ

ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต

ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ๖เดือน) (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓(รอบ๖เดือน)

ดาวน์โหลด : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด : มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ดาวน์โหลด : มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๔๒

ดาวน์โหลด : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด : แผนการเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _