เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบริเวณซอยสร้อยทองคำหมู่ที่ ๓

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบริเวณซอยสร้อยทองคำ หมู่ที่ ๓

ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบริเวณซอยสร้อยทองคำ หมู่ที่ ๓  ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ โดยก่อสร้างถนนหินคลุกจำนวน   ๒ ช่วง   ช่วงที่ ๑ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๙๐.๐๐ เมตร วัสดุชั้นรองพื้นทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ความกว้างผิวจราจร ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร วัสดุชั้นรองพื้นทางหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร และวัสดุชั้นรองพื้นทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐.๐๐ ตารางเมตร ( รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน )

          ราคางบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๖๘๕,๐๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

          ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๕,๔๖๗.๙๔ บาท (หกแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสี่สตางค์ )

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

           ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท

           ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

           ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

           ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บริเวณซอยสร้อยทองคำ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านคลองสวน และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยผู้ที่ไม่ดูสถานที่ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนจะถือว่า ได้ทราบและเข้าใจรายละเอียดการก่อสร้างดีแล้ว เมื่อมีปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างจะนำมาเป็นข้ออ้างมิได้

           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. หรือวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. หรือ วันที่ ๙ ธันวาคม – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๗๐๐ บาท  ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.banklongsuan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๕๒๓๘๔๐-๔๒ ต่อ ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ

                                            ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

                                                     (นายณรงค์  พุ่มเจริญ)

                                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _