เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมโป๊ะเทียบเรือ บริเวณคลองกระออม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล.พร้อมโป๊ะเทียบเรือ บริเวณคลองกระออม หมู่ที่ ๒  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า        ค.ส.ล.พร้อมโป๊ะเทียบเรือ บริเวณคลองกระออม หมู่ ที่ ๒  ตำบลบ้านคลองสวน   อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ โดยก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. กว้าง ๑.๔๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร  หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๖๗.๐๐  ตารางเมตร พร้อมปะขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร  จำนวน  ๑  ชุด (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน )

              ราคางบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

              ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๐,๓๗๕.๙๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์)

 

ดาวน์โหลด (PDF, 90KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 836KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 69KB)

 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _