ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย อบต.มงคล ม.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ครุฑ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย อบต.มงคล ม.๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย อบต.มงคล ม.๑  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร  ยาว ๔๑๙.๐๐  เมตร  คอนกรีตหนา ๐.๑๕  เมตร ทรายหยาบ ๐.๐๕  เมตร  พร้อมไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร  กว้างข้างละ  ๐.๕๐ เมตร
วัสดุรองพื้นชั้นทางชนิดหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๔.๐๐ ตารางเมตร  รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๗,๖๐๐.๐๐ บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ม. ๑

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bankongsuan.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๔๕๒๓๘๔๐ต่อ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ

                               ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

                                         (นายณรงค์ พุ่มเจริญ)

                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _